Sunday, September 26, 2021
  [ login ]
open job offers
VAC-2019-06 – Enginyer/a de l’àmbit de processos industrials i transport pel Projecte AVINT

Número de places: 1

Categoria: Research Engineer – RENG 5

Localitat i centre de treball: Castelldefels

Remuneració bruta anual: 24.000 €

Jornada laboral: 40 hores / setmana

Tipus de contracte: D'investigadors

Duració prevista: 3 mesos

Funcions del lloc de treball:

 1. Programació d’interfases en els àmbits industrial i transport.
 2. Simulacions numèriques multi físiques en l’àmbit dels processos industrials i transport.
 3. Simulacions numèriques i cerca de solucions a problemes d’enginyeria en l’àmbit dels processos industrials de mecanitzat, conformat metàl·lic i de les infraestructures de transport.
 4. El Projecte AVINT, de referència COMRDI16-1-0019, que forma part de la Comunitat d’Indústries del Futur, de la convocatòria Comunitats RIS3CAT, està cofinançat a través del Programa Operatiu FEDER 2014-2020.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: Grau en Enginyeria Industrial amb Màster en Enginyeria Industrial
 2. Experiència mínima de 2 anys com a usuari de GiD i software d’elements finits, programació d’interfases d’usuari tipus Wizard en Tcl/Tk en l’àmbit de GiD.
 3. Idiomes: català, castellà, anglès.

Mèrits o aspectes a valorar:

 1. Experiència en l’ús de programes d’elements finits.
 2. Experiència en programació de Tcl/Tk en interfases tipus Wizard.
 3. Coneixements en l’àmbit dels processos industrials de mecanitzat, conformat metàl·lic i infraestructures de transport.
 4. Experiència amb sensòrica de deformacions (extensometria resistiva i òptica).

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques (20%)
 2. Formació i perfeccionament (10%)
 3. Experiència professional (30%)
 4. Coneixement de la llengua catalana / castellana (10%)
 5. Coneixement de la llengua anglesa (10%)
 6. Proves selectives i entrevista (20%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 27 de gener de 2019 a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Funded by:     

Job offersDescarregar oferta (PDF)