Sunday, October 17, 2021
  [ login ]
closed job offers
VAC-2018-46 – Projecte AXA

Número de places: 1

Categoria: PhD Student – PhD 2

Localitat i centre de treball: CIMNE Barcelona

Remuneració bruta anual: 12.500€

Jornada laboral: Parcial (25 hores setmanals)

Tipus de contracte: Temporal

Duració prevista: 12 mesos, fins a la finalització del projecte

Funcions del lloc de treball:

El candidat/a s’integrarà a l’equip de treball del projecte finançat per la beca AXA (A numerical tool for the risk assessment of landslides damages on civil constructions).

Es requereix d’una persona de suport al projecte, que treballi en tasques relacionades amb el desenvolupament de mètodes de càlcul per a estudis d’interacció de fluxos ambientals i estructures.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: Enginyer/a en Camins, Canals i Ports
 2. Estar matriculat/da en un programa de doctorat en l’àmbit del projecte
 3. Idiomes: català, castellà, anglès.

Mèrits o aspectes a valorar:

 1. Experiència demostrable en programació i simulació.
 2. Capacitat de treball en equip

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques (pes específic 30%)
 2. Formació i perfeccionament (pes específic 10%)
 3. Experiència professional (pes específic 20%)
 4. Coneixement de la llengua catalana (pes específic 10%)
 5. Coneixement d’altres llengües (si s’escau) (pes específic 10%)
 6. Proves selectives i entrevista (pes específic 20%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 21 de desembre de 2018 a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta (PDF)