Thursday, October 6, 2022     [ login ]

closed job offers

VAC-2019-09 - Grau en Enginyeria Civil

Published: 27/03/2019


Número de places:
 2

Categoria: Research Engineer – RENG 5

Localitat i centre de treball: Barcelona, Grup de Recerca CENIT (CIMNE)

Remuneració bruta anual: 20.807,87 €

Jornada laboral: 40 hores setmanals i horari de DL a DV de 9.00-14.00 i de 15.00-18.00h

Tipus de contracte: D’investigadors

Duració prevista: 6 mesos

Funcions del lloc de treball:

 1. Anàlisis de dates i calibració de models de transport
 2. Anàlisi bibliogràfic de documentació en models de demanda i principal agent
 3. Redacció d’articles científics vinculats a les tasques relacionades amb el projecte Reg4ssea de MINECO (referència TRA2016-79647-R)
 4. Redacció de memòries tècniques del projecte Reg4ssea de MINECO (referència TRA2016-79647-R)
 5. Assistència a reunions i congressos vinculats amb la temàtica del projecte Reg4ssea de MINECO (referència TRA2016-79647-R)

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Grau en enginyeria civil, cursant estudis de màster en camins, canals i ports, o pendent de TFM
 2. Nivell mínim B2 de llengua anglesa
 3. Experiència en projectes de recerca en transports

Mèrits o aspectes a valorar:

 1. Experiència en llocs similars
 2. Coneixements d’altres llengües de la UE

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques (pes específic 20%)
 2. Experiència en projectes similars (pes específic 30%)
 3. Coneixement de la llengua catalana (pes específic 10%)
 4. Coneixement d’altres llengües (si s’escau) (pes específic 10%)
 5. Proves selectives i entrevista (pes específic 30%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 31 de març de 2019 a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta (PDF)Funded by: feder