Sunday, September 26, 2021
  [ login ]
closed job offers
VAC-2019-05 – Enginyer/a Civil


Número de places:
1

Categoria: Research Engineer – RENG 6

Localitat i centre de treball: CIMNE - Campus Nord

Remuneració bruta anual: 14.000 €

Jornada laboral: 35 hores setmanals en horari de 9 a 16h.

Tipus de contracte: Obra i servei

Duració prevista: 1 any

Funcions del lloc de treball:

 1. Col·laboració amb l’equip investigador a càrrec del projecte E-Testing.
 2. Acoblament d’un programa d’elements finits amb un programa d’optimització numèrica per l’optimització d’estructures de l’àmbit de l’enginyeria civil.
 3. Aplicació de l’eina numèrica realitzada per la predicció del dany estructural a partir del comportament dinàmic de l’estructura.
 4. Redacció d’informes científics on es detallin els anàlisis realitzats.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: Graduat en Enginyeria Civil. Tenir un màster universitari en l’àmbit de la enginyeria civil o els mètodes numèrics o estar en el darrer any dels estudis del màster universitari.
 2. Experiència mínima de 1 any treballant amb programes d’anàlisi estructural mitjançant la teoria dels elements finits.
 3. Coneixement del funcionament dels programes d’optimització numèrica.
 4. Idiomes: Castellà i Anglès

Mèrits o aspectes a valorar:

 1. Coneixement de formulacions numèriques per l’anàlisi dels materials compostos i de com aplicar aquestes formulacions en l’anàlisi d’estructures de l’enginyeria civil.
 2. Coneixements sobre el comportament dinàmic de les estructures i de les metodologies per el seu anàlisi.
 3. Coneixent de programació en Fortran

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques (pes específic 10%)
 2. Formació i perfeccionament (pes específic 10%)
 3. Experiència professional (pes específic 15%)
 4. Coneixement d’altres llengües (si s’escau) (pes específic 5%)
 5. Adequació del candidat als requeriments i mèrits de la plaça (pes específic 25%)
 6. Proves selectives i entrevista (pes específic 35%)

 

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 27 de gener de 2019 a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.