Sunday, September 26, 2021
  [ login ]
closed job offers
VAC-2019-04 – PhD Student


Número de places:
1

Categoria: PHD Student – PHD 3

Localitat i centre de treball: CIMNE- Enginyeria del Terreny

Remuneració bruta anual: 19.200€

Jornada laboral: 40 hores setmanals

Tipus de contracte: Investigació

Duració prevista: 3 mesos

Funcions del lloc de treball:

 1. El contractat formarà part del grup de desenvolupament del codi Elements Finits Code_bright.
 2. La seva funció consistirà en implementar nous models relacionats amb la problemàtica d'hidrats de gas metà, validar-los i realitzar càlculs. El treball s'emmarca en el projecte d'usuaris de Code_Bright.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: doctor o estudiant de doctorat finalitzant la seva tesi en areas de ingeniería del terreny y ciències de la terra.
 2. Experiència mínima de 3 anys en investigació.
 3. Idiomes: Català i/o castellà i anglès.
 4. Coneixement de programació en FORTRAN.
 5. Experiència en escriptura d’articles científics i presentacions a congressos.

Mèrits o aspectes a valorar:

 1. Títols acadèmics reglats/no reglats: Doctorat o Màster (en cas d'estudiant finalitzant el seu doctorat) en Enginyeria del Terreny o equivalent (Enginyeria Geotècnica o Enginyeria Civil amb especialitat Geotècnica)
 2. Experiència en llocs similars: es valora experiència en programació y resolució de problemes d'hidrats de gas metà.
 3. Coneixement de l’anglès

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques: 20%
 2. Formació i perfeccionament: 35%
 3. Experiència professional: 20%
 4. Coneixement d’altres llengües (anglès): 10%
 5. Proves selectives i entrevista: 15% 

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 28 de gener de 2019 a les 12h. 

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta (PDF)