Sunday, September 26, 2021
  [ login ]
closed job offers
VAC-2019-03 – Enginyer/a Civil


Número de places:
1

Categoria: Research Engineer – RENG 3

Localitat i centre de treball: Barcelona. Institut Flumen UPC-CIMNE

Remuneració bruta anual: 30.000 €

Jornada laboral: 40 hores setmanals de dilluns a divendres de 9 h a 18 h.

Tipus de contracte: D’investigadors

Duració prevista: 5 mesos

Funcions del lloc de treball:

 1. Col·laborar en la posada a punt i operar un model numèric per a l’estudi tèrmic-hidrodinàmic de l’embassament de Valdecañas (Estudio en modelo numérico de la hidrodinámica del embalse de Valdecañas)

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: Enginyer/a Civil
 2. Experiència mínima de quatre anys en la simulació numèrica de fenòmens hidrodinàmics en rius i embassaments.
 3. Idiomes: català, castellà, anglès

Mèrits o aspectes a valorar:

 1. Formació complementària en la simulació numèrica dins de l’àmbit de l’enginyeria hidrològica i la dinàmica fluvial.
 2. Experiència professional en el mateix àmbit.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques 20%
 2. Formació i perfeccionament 20%
 3. Experiència professional 40%
 4. Coneixement d’altres llengües (si s’escau) 10%
 5. Proves selectives i entrevista 10%

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 27 de gener de 2019 a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta (PDF)