Sunday, September 26, 2021
  [ login ]
closed job offers
VAC-2019-01 - Enginyer/a de l’àmbit geològic/geotècnic

Número de places: 1

Categoria: Research Engineer – RENG 4

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 20.247,36 €

Jornada laboral: 32 hores / setmana, 9-13 i 14-17 de dilluns a dijous i 9-13 divendres

Tipus de contracte: Obra i servei

Duració prevista: 18 mesos

Funcions del lloc de treball:

 1. Execució i interpretació d'assaigs termo-hidro-mecànics acoblats sobre formacions argiloses profundes.
 2. Posada a punt de nous prototips experimentals (cèl·lules de polsos tèrmics i de trajectòries tensionals no isotèrmiques).
 3. Anàlisi de testimonis / mostres mitjançant tomografia / micro-tomografia axial computada.
 4. Simulació numèrica dels resultats mitjançant Code-Bright.
 5. Realització d'informes tècnics i articles científics en anglès relacionats amb els resultats obtinguts. Presentació dels resultats en anglès davant comitès tècnics i conferències internacionals.
 6. Suport a les tasques de recerca i transferència de tecnologia del Laboratori de Geotècnia.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: Grau en Enginyeria Geològica / Civil amb Màster en àrea de coneixement de l'enginyeria del terreny.
 2. Experiència mínima de 5 anys en laboratori de mecànica de sòls / roques en universitat o centre de recerca (assajos termo-hidro-mecànics acoblats; utilització i interpretació de tomografia axial computada; anàlisi de microestructura; utilització i interpretació de bender elements; disseny i posada a punt de nous prototips experimentals; desenvolupament de nous protocols experimentals).
 3. Experiència en redacció d'informes tècnics i articles en anglès per a conferències internacionals sobre la temàtica relacionada amb la tasca.
 4. Idiomes: castellà, català, anglès.

Mèrits o aspectes a valorar:

 1. Experiència en l'ús de programes d'interpretació d'imatges de tomografia computada.
 2. Experiència en l'ús de programes d'adquisició de dades i de control.
 3. Experiència en l'ús de programes acoblats hidro-mecànics d'elements finits.
 4. Es valorarà experiència de recerca en àrees similars.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques (20%)
 2. Formació i perfeccionament (10%)
 3. Experiència professional (30%)
 4. Coneixement de la llengua catalana / castellana (10%)
 5. Coneixement de la llengua anglesa (10%)
 6. Proves selectives i entrevista (20%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 13 de gener de 2019 a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta (PDF)