Sunday, October 17, 2021
  [ login ]
closed job offers
VAC-2018-48 – Grau o Llicenciatura en Geologia

Número de places: 1

Categoria: Research Engineer – RENG 4

Localitat i centre de treball: UPC - Barcelona

Remuneració bruta anual: 16.800€

Jornada laboral: 25 hores setmanals i de dilluns a divendres de 9h a 14h

Tipus de contracte: Temporal

Duració prevista: 1 any

Funcions del lloc de treball:

 1. Desenvolupament de models de transport reactiu implementat en el framework KRATOS.
 2. Desenvolupament de mètodes numèrics efectius per a la modelació del transport conservatiu de solut en medi heterogeni.
 3. Acoblament del esmenats mètodes al transport reactiu per l’estudi de la modelació de l’heterogeneïtat química.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: Titulat Superior amb coneixements en ciències ambientals, a poder ser un Graduat en Geologia i/o Llicenciat en Geologia que pugui acreditar formació específica en Hidrogeologia.
 2. Experiència mínima de dos anys en treballs similars.
 3. Idiomes: català, castellà, anglès.

Mèrits o aspectes a valorar:

 1. Experiència en llocs similars.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques (pes específic 10%)
 2. Formació i perfeccionament (pes específic 30%)
 3. Experiència professional (pes específic 30%)
 4. Coneixement de la llengua catalana (pes específic 10%)
 5. Coneixement d’altres llengües (si s’escau) (pes específic 10%)
 6. Proves selectives i entrevista (pes específic 10%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 21 de desembre de 2018 a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta (PDF)