Sunday, October 17, 2021
  [ login ]
closed job offers
VAC-2018-47 – Projecte METAMAT

Número de places: 1

Categoria: Research Engineer 3 – RENG 3

Localitat i centre de treball: CIMNE Barcelona

Remuneració bruta anual: 16.000 €

Jornada laboral: parcial (20 h setmanals), amb possibilitats d’augmentar a jornada completa

Tipus de contracte: Temporal

Duració prevista: 24 mesos, fins a la finalització del projecte (31/12/2020)

Funcions del lloc de treball:

El candidat/a s’integrarà a l’equip de treball del projecte METAMAT (Disseny computacional de metamaterials acústics i mecànics a l’enginyeria). Les principals tasques que haurà de desenvolupar són:

 • La programació dels codis computacionals
 • Coordinació amb la resta de personal del projecte, amb especial cura en temes de HPC (high performance computing)
 • Implementació dels codis desenvolupats en el projecte en el clúster de càlcul situat a les instal·lacions del centre
 • Disseny i configuració d’experiments computacionals

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: Grau en Enginyeria Informàtica
 2. Experiència mínima de quatre anys en tasques de programació en llenguatges compilats i de “scripting”.
 3. Idiomes: català, castellà, anglès.

Mèrits o aspectes a valorar:

 1. Experiència en llocs similars.
 2. Capacitat de treball en equip
 3. Es valorarà formació complementària en mètodes computacionals i tècniques de high performance computing.
 4. Coneixement dels llenguatges de programació Java, Java script, C, C++, C#, Tcl-tk, Phyton, Angular, entre d’altres
 5. Formació tècnica complementària (màster, post-grau o similar).

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques (pes específic 30%)
 2. Formació i perfeccionament (pes específic 10%)
 3. Experiència professional (pes específic 20%)
 4. Coneixement de la llengua catalana (pes específic 10%)
 5. Coneixement d’altres llengües (si s’escau) (pes específic 10%)
 6. Proves selectives i entrevista (pes específic 20%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 21 de desembre de 2018 a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta (PDF)