Sunday, October 17, 2021
  [ login ]
closed job offers
VAC-2018-45 – Projecte GNLBlockchain


Número de places:
1

Categoria: Research Engineer- RENG 4

Localitat i centre de treball: CIMNE Barcelona

Remuneració bruta anual: 25.000€

Jornada laboral: Completa (40 hores setmanals)

Tipus de contracte: Temporal.

Duració prevista: 30 mesos, fins a la finalització del projecte (30/06/2021)

Funcions del lloc de treball:

El projecte on s’incorporarà el/la candidat/a s’anomena GLNGBlockchain – Implementació d’un prototip pre-industrial d’ultracongelació utilitzant LNG i desenvolupament d’eines de traçabilitat mitjançant el concepte Blockchain.

El candidat serà l’encarregat de desenvolupar una plataforma tecnològica basada en la implantació combinada de IoT (internet de les coses) i Blockchain on l’ús de sensors amb capacitat de gestió i autonomia s’emmagatzemarà de manera segura en una base de dades formada per cadenes de blocs dissenyades per evitar-ne la modificació. A més, hi haurà tasques importants relacionades amb la integració de la informació clau del servei de flux de treball de dades basades en el núvol.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: Grau en Enginyeria Informàtica
 2. Experiència mínima de dos anys en treballs similars.
 3. Experiència demostrada en algun dels principals llenguatges de programació IoT (C++, Java, Javascript o Python).
 4. Experiència demostrada en tecnologies web (PHP, ASP.NET o similar) per al desenvolupament de plataformes cloud.
 5. Idiomes: català, castellà, anglès.

Mèrits o aspectes a valorar:

 1. Experiència en desenvolupament d’aplicacions mòbils (Android, iOS, PhoneGap).
 2. Capacitat de treball en equip
 3. Es valorarà formació complementària

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques (pes específic 20%)
 2. Formació i perfeccionament (pes específic 10%)
 3. Experiència professional (pes específic 30%)
 4. Coneixement de la llengua catalana (pes específic 10%)
 5. Coneixement d’altres llengües (si s’escau) (pes específic 10%)
 6. Proves selectives i entrevista (pes específic 20%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 21 de desembre de 2018 a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta (PDF)