Sunday, October 17, 2021
  [ login ]
closed job offers
VAC-2018-42 – Enginyer industrial i/o Arquitectura

Número de places: 1

Categoria: Research Engineer- RENG 3

Localitat i centre de treball: Lleida

Remuneració bruta anual: 11.900€

Jornada laboral: 15 hores setmanals. De dilluns a divendres de 15h a 18h.

Tipus de contracte: Contracte temporal d’investigador per a la realització d’un projecte.

Duració prevista: fins a la finalització del projecte FLEXCOOP.

Funcions del lloc de treball:

 1. Programador d’interfases de visualització de les pàgines web de les seccions vinculades al projecte FLEXCOOP.
 2. Suport a les tasques de comunicació i difusió del projecte FLEXCOOP.
 3. Suport a les tasques de capitalització del projecte FLEXCOOP, a través de video conferències i suport telefònic als usuaris de la plataforma de dades.
 4. Suport a les tasques de capitalització del projecte FLEXCOOP.
 5. Programació d’interfases de visualització relacionats amb el desenvolupament del middleware del projecte FLEXCOOP

Requisits:

 1. Titulació de Grau en Enginyeria Industrial i/o Arquitectura
 2. Experiència professional mínima d'un any en llocs similars.
 3. Idiomes: català, castellà i anglès.

Mèrits o aspectes a valorar:

 1. Es valorarà titulació de Màster en Enginyeria i/o Arquitectura
 2. Es valorarà el nivell d’anglès escrit i parlat.
 3. Es valorarà experiència professional prèvia, en àmbits de recerca i en àmbits relacionats amb l’eficiència energètica.
 4. Es valorarà experiència en programació d’entorns web amb Word Press i frame works de python

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques de Màster (5 %)
 2. Formació extra en eficiència energètica i entorns de programació web (20 %)
 3. Experiència professional (25%)
 4. Coneixement de la llengua catalana a nivell C (10 %)
 5. Coneixement d’anglès (10 %)
 6. Entrevista personal (30 %)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 21 de desembre de 2018 a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta (PDF)