Sunday, September 26, 2021
  [ login ]
external vacancies
UVic-UCC / PDI de l’àmbit de la mecànica d’automoció
Referència: USTMAUT1819

PDI de l’àmbit de la mecànica d’automoció. PDI Agregat/ada a Temps complet

La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica de la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat i la recerca innovadora. La Facultat de Ciències i Tecnologia inicia un procés de contractació per incorporar PDI Agregat/ada a Temps complet en l’àmbit de la mecànica d’automoció.

Descripció

El/La candidat/a haurà d’impartir docència al Grau en Enginyeria de l'Automoció, Grau en Enginyeria Mecatrònica i Grau en Enginyeria Biomèdica aportant una dimensió pràctica i teòrica en la impartició de les assignatures sota la perspectiva de la disciplina. Haurà d’impartir fins a 30 ECTS entre les assignatures següents:

 • Grau en Enginyeria de l'Automoció
 • Sistemes Mecànics de Vehicles
 • Elasticitat i Resistència de Materials
 • Materials Aplicats a l'Automoció
 • Estructures de Vehicles
 • Motors
 • Sistemes de Tracció
 • Modelatge i Simulació de Vehicles
 • Enginyeria de Processos de Fabricació
 • Introducció a l'arquitectura de vehicles
 • Grau en Enginyeria Mecatrònica
 • Enginyeria de Processos de Fabricació
 • Tecnologia de Materials
 • Projectes Integrats II
 • Grau en Enginyeria Biomèdica
 • Biomecànica

Requisits

 • Doctor/a en l’àmbit de l’Enginyeria Industrial especialitat en Mecànica, Enginyeria. Mecatrònica, Enginyeria amb Màster d’Automoció o titulacions afins.
 • Experiència docent universitària
 • Acreditació del nivell de suficiència en llengua catalana (Nivell C) o en disposició d'obtenir-lo.
 • Tenir les competències necessàries per impartir docència en anglès (nivell C1).

Es valorarà

 • Acreditació mínima Lector AQU o equivalent.
 • Experiència en l’àmbit de l’automoció.
 • Expertesa en CAD/CAM/CAE i programari d’elements finits.

Documentació a presentar

 • Currículum vitae complet: s’acceptaran els formats de l’AQU i l’ANECA.
 • Currículum vitae reduït (una pàgina): s’acceptarà qualsevol format.
 • Declaració jurada de la veracitat de les dades del currículum vitae i, si escau, altres documents de suport.
 • Carta de motivació per presentar la candidatura.