La present tesis es centra en el fenomen de la fragmentació en despreniments rocosos. La fragmentació és un fenomen complex de difícil caracterització i de la que ens manquen eines per a la seva modelació en programes de simulació de caiguda de blocs. Tanmateix, els efectes de la fragmentació sobre les prediccions i els conseqüents mapes de perill poden comportar modificacions en l?escenari de risc. A partir d?un conjunt de dades empíriques obtingudes mitjançant l?inventari de despreniments naturals, així com en assaigs controlats de fragmentació en pedreres, s?ha observat un clar comportament fractal. A partir d`aquestes observacions, s?ha proposat un model de fragmentació fractal adaptant la descripció de Perfect (1997) al cas específic del despreniment rocós. Una part important del desenvolupament de la tesi són les metodologies utilitzades per a la caracterització de la massa rocosa abans i després de la fragmentació, des de metodologia per mesurar distribucions de volums de blocs al dipòsit, fins a la utilització de drons i fotogrametria digital per reconstruir el volums dels blocs abans de caure a partir de models 3D i de la caracterització discreta de les discontinuïtats del massís. Les distribucions de volums de blocs abans i després de la fragmentació és relaciones mitjançant el model de fragmentació proposat, utilitzant les dades reals per calibrar els paràmetres del model per retro anàlisis. La utilització de les metodologies proposades i del model de fragmentació ajuden a la comprensió del fenomen, permeten la reproducció de la distribució de blocs sencera amb una estimació del nombre de blocs i el seus volums. També permet una quantificació de la superfície nova creada en cares fresques degut a la ruptura, que es vincula amb l?energia dedicada a la fragmentació. L?objectiu final d?aquesta recerca és la implementació de la fragmentació en un simulador de caiguda de blocs que es troba en desenvolupament en el marc del projecte Rockmodels (https://rockmodels.upc.edu), així com modificar els criteris de càlcul de probabilitat d?arribada que s?utilitzen per elaborar els mapes de perill i els estudis quantitatius del risc. Les conclusions poden canviar la manera com es dissenyen els sistemes de protecció contra despreniments.


Thesis URL